چقدر انسان تحقير شده:

يآدتان هست ؟!

يادتان هست قديمها اينجوری ميخنديديد ؟!

...وقتی آدم بدون سلام سوار تاکسی ميشود.

وقتی عادت ميکند برای خريد مجله فقط دست دراز کندپول بدهد

چون اينجاشهراست.

وقتی درشلوغی شهرموجودات انسانی؛به اين عظمت به هم تنه ميزنند؛

بی آنکه به صورت هم نگاه کنند...

توجه به حيوانات ديگرکارنجملی به نظرميرسد!

چقدر انسان در شهر تحقير شده است ...

مثل شيری که حسابی شلاغ ميخورد

تاتوی سيرک روی توپ لغزانی راه برود!

به چشمهای شير نگاه کنيد...

صدای کف زدن انسانها از سيرک بيرون ميرود و به آسمان ميرسد...

چقدر انسان کوچک شده است؟!

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
مسعود

راستی چرا اينگونه شده .به من هم ميگی؟!